คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศุภวัฒน์   นามลัง
ตำแหน่งครู โทร 094-5391644
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-48
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-22
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-48
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล2-0-22
2102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-8501โครงการ0-4-44
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2102-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
ชย.13 ชย.13 ชย.13 ชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21 ชก.(ทวิศึกษา)21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.22 ชก.16,ชก.15 ชก.16,ชก.15
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.16,ชก.15
ชก.22 ชก.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
ชก.15,ชก.16 ชก.15,ชก.16
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.21,ชก.22 ชก.21,ชก.22
2102-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)