คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชก.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-27-26 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
 นายพินิจ บุญกว้าง
‹--------- 30100-0001 ---------›
 นายพินิจ บุญกว้าง
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายพินิจ บุญกว้าง
‹---------------------------- 30100-0009 ----------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
524 
 น.ส.วันวิสาข์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0006 ----------------------------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
616 
‹--------- 30100-0004 ---------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
 
 นายไพฑูรย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
629 
 นายสุชาติ
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
667 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)