คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชก.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34 4
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37 7
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34 4
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37 7
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม 2-0-22 2
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ 2-3-25 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  21-22-27 43 43
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  6 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
 นายเกรียงไกร  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
 นายทองดี มะปะทัง
413 
 นายทองดี มะปะทัง
625 
 นางนิภาพรรณ
 นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา  นายวัขระ วิริยา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์  นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์  นายสุดเขต พุกพูน  นายสุดเขต พุกพูน
 
 นายสุดเขต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม  นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย  นายณัฐวุฒิ โพธิชัย  นายณัฐวุฒิ โพธิชัย  นายณัฐวุฒิ โพธิชัย  นายวีระชัย โภคชัย  นายวีระชัย โภคชัย  นายวีระชัย โภคชัย  นายวีระชัย โภคชัย  นายวีระชัย โภคชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)