คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชย.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 1-6-37
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-6-37
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  20-22-27 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
 นายมงคล บุญกอง
‹------------------ 3101-2106 ------------------›
 นายมงคล บุญกอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
513 
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์
‹------------------ 3100-0102 ------------------›
 นายภูธิต กิติเวียงชนก
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
 
 นายณัฎฐกร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
 นายไพรวัลย์ สายพรม
 นายปริญญา
‹--------- 3100-0125 ---------›
 นายปริญญา พันธ์ชัย
334 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
 นายNoe Nestor Inggao
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)