คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชย.14
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
30101-0001งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-2-23
30101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 2-3-35
30101-0003งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-30-24 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายสุวิช จันทรกอง
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹------------------ 30101-0001 ------------------›
 นายแสงเทียน ทองนาค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
659 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
‹------------------------------------- 30101-0004 -------------------------------------›
 ดร.พุทธ ธรรมสุนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
 
 นางอัจฉรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
‹------------------------------------- 30101-0003 -------------------------------------›
 นายภูธิต กิติเวียงชนก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
 นายรชต คำพลแสน
‹--------- 30100-0001 ---------›
 นายรชต คำพลแสน
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)