คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชย.14
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
30101-2005งานส่งถ่ายกําลัง 2-2-34
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  22-14-27 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2005 ----------------------------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 น.ส.สมฤทัย ม่วงผุย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
 นายสุวิทย์
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
 ดร.พุทธ ธรรมสุนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
 
 นางอัจฉรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
512 
 น.ส.สวรินทร์
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
 นายแสงเทียน ทองนาค
 นายแสงเทียน
629 
 นายสุชาติ
627 
 ดร.วัฒนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)