คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชัยยุทธ   มุ่งสมัคร
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30101-2005งานส่งถ่ายกําลัง2-2-34
3100-0125การจัดการความปลอดภัย1-2-23
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-28
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่1-6-37
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
มชย.22
‹---------------------------- 30101-2005 ----------------------------›
สชย.(ทวิภาคี)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
มชย.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
สชย.22
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชย.11
 
มชย.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
มชย.25
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
มชย.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชย.21,มชย.22
‹--------- 3100-0125 ---------›
มชย.22,มชย.21
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)