คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายมงคล   บุญกอง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.,ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30101-0001งานวัดละเอียดช่างยนต์1-2-29
30101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น2-3-35
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์1-6-314
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
มชย.24
‹------------------ 3101-2106 ------------------›
มชย.24
‹------------------ 30101-0001 ------------------›
มชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
มชย.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
มชย.22
‹--------- 3101-2106 ---------›
มชย.22
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชย.23
 
สชย.23
มชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-0004 ----------------------------›
มชย.12
มชย.12
‹------------------ 30101-0001 ------------------›
มชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-0001 ------------------›
มชย.15
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)