คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภูมิวัฒน์   บุญรักษา
ตำแหน่งครู โทร.089-6212936
วุฒิการศึกษาคอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-26
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-218
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
มชก.12
‹--------- 30100-0001 ---------›
มชก.12
624 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.18,ชย.17
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
624 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
มชย.12,มชย.11
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
มชช11
‹--------- 30100-0001 ---------›
มชช11
‹--------- 3000-2003 ---------›
มทต.21
 
มทต.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
มชก.14
‹--------- 30100-0001 ---------›
มชก.14
616 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.110,ชย.19
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
616 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชอ.14,ชอ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)