คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชย.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 4
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 6
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 4
30101-0001งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-2-23 3
30101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 2-3-35 5
30101-0003งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35 5
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 2-3-35 5
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  14-30-24 45 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
333 
 นางเดือนฉาย
 นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
624 
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
624 
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
624 
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
624 
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
 นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ  นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ  นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ  นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ  นายสุนันท์ สาอุด  นายสุนันท์ สาอุด  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
 
Home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายชัยยุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง  นายพินิจ บุญกว้าง
333 
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
333 
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
333 
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)