คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สพค.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1609ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-12
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-35
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35
30901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
30901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-24-19 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹---------------------------- 30901-2002 ----------------------------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
541 
 นายวิชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
530 
‹---------------------------- 30901-1003 ----------------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
530 
 นางรุ่งนภา
626 
‹--------- 30000-1403 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹---------------------------- 30901-2001 ----------------------------›
 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
541 
 นายสาโรจน์
543 
 น.ส.อุสาห์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
 
 นายศักดิ์สิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹---------------------------- 30901-1002 ----------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
542 
 นายกวิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹---------------------------- 30901-1001 ----------------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
626 
 นางพัชรา
‹--------- 30000-1609 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)