คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบจ.11
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม 3-0-33
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30214-2001โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3-0-33
30214-2005คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 2-2-34
30214-2104เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 2-2-34
30214-2108ระบบบรรจุภัณฑ์สําหรับโลจิสติกส์ 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  26-12-31 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 นางนิภาพรรณ
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹------------------ 30214-2001 ------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30214-2104 ----------------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
‹--------- 30214-2005 ---------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
 
 นายจักราวุธ
‹--------- 30214-2005 ---------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30214-2108 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
 นางบุษราภรณ์
‹--------- 30001-1002 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
629 
 นายสุชาติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)