คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายราเชน   ชิ้นสวัสดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการครู Tel.086-8567920
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) / ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/งานศูนย์ข้อมูล/งานประชาสัมพันธ์/งานสื่อการเรียนการสอน/งานห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-328
3128-8501โครงการ0-4-44
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชก.22
646 
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
ชค21
646 
‹---------------------------- 3128-8501 ----------------------------›
สทค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชย.12
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชก.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-2004 ---------›
มทค21
 
มทค21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชธ.11
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชก (ทวิภาคี)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชย.14
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สฟย11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)