คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายปรัชญาพล   เจริญรักษ์
ตำแหน่งครู Tel.085-7558715
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
2128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-23
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ6-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-34
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-23
3128-1004ระบบฐานข้อมูล2-2-38
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 11-4-35
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว2-3-35
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹--------- 3128-1004 ---------›
สทค21
644 
‹--------- 3128-1004 ---------›
สทค21
644 
‹------------------------------------- 3128-2004 -------------------------------------›
มทค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹------------------ 2128-2008 ------------------›
ชค23
644 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชธ.11
644 
‹--------- 3001-1001 ---------›
มทค11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
มทค21
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชค12,ชค11
 
ชค12,ชค11
644 
มทค11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹------------------ 3128-1004 ------------------›
มทค21
644 
สทค11
644 
‹------------------ 3128-2103 ------------------›
สทค11
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹--------- 3128-0008 ---------›
มทค11
644 
มทค11
644 
สทค11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชค12,ชค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)