คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางมยุรา   โพธิญาณ์
ตำแหน่งครู โทรl.081-7497653
วุฒิการศึกษากศบ. ภาษาไทย , ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-324
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
สชช21,มชช21,สฟย11
513 
สชย.14,สชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มทผ.11
513 
สฟย11,มชช21,สชช21
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มชธ.12,มชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
สชย.13,สชย.14
513 
สออ.11,สออ.12
513 
มฟค.22,มฟค.21
‹--------- 3000-2004 ---------›
มชธ.22
 
มชธ.22
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
สทค11,มคอ.11
513 
มฟก.21,มฟก.22
513 
มทผ.11
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
สออ.11,สออ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มฟก.22,มฟก.21
513 
สทค11,มคอ.11
513 
มชธ.11,มชธ.12
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มฟค.22,มฟค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)