คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางพัชรา   ศิริรัตน์
ตำแหน่งครู โทร.081-7174274
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-321
3000-1408สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
มชก.12,มชก.11
626 
มชธ.11,มชธ.12
426 
‹--------- 3000-1406 ---------›
มชย.16,มชย.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 3000-1408 ---------›
มบจ13,มบจ14
626 
สทค11,มทค11
626 
สฟก.12,สฟก.11
626 
สชช11,มชช11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
มชย.15,มชย.16
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
สทค11,มทค11
626 
มบจ13,มบจ14
626 
สฟก.14,สฟก.13
‹--------- 3000-2002 ---------›
มชธ.11
 
มชธ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
มชก.12,มชก.11
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
สฟก.11,สฟก.12
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
สฟก.14,สฟก.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
มชธ.12,มชธ.11
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
มชช11,สชช11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)