คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานางสาวกานต์สิรี ศิริบุญ​มี​
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
30128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 2-3-35
30128-2101เทคนิคการอินเตอร์เฟส 2-3-35
30128-2110วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24
30128-2108งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-27-25 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
‹------------------ 30128-1001 ------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
‹---------------------------- 30128-2108 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
646 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
‹---------------------------- 30128-2007 ----------------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
649 
 น.ส.เนตรนภา
649 
 น.ส.เนตรนภา
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
 
 น.ส.กานต์สิรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1303 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
641 
‹--------- 30128-1001 ---------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
648 
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
‹---------------------------- 30128-2101 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์
642 
‹---------------------------- 30128-2110 ----------------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)