คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทค21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายสมศักดิ์ คำมะมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3128-1004ระบบฐานข้อมูล 2-2-34 4
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส 1-4-35 5
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35 5
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1 1-4-35 5
3128-8501โครงการ 0-4-44 4
3128-2112การสร้างและการพัฒนาหุ่นยนต์ 1-4-35 5
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา 1-4-35 5
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05 5
 รวม  12-32-24 45 45
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
649 
 นายภาณุวัฒน์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
641 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
641 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
641 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
432 
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
432 
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์
642 
 น.ส.เนตรนภา
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล  นายสมศักดิ์ คำมะมูล
 
 นายสมศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
641 
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
433 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)