คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทค21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายสมศักดิ์ คำมะมูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3128-1004ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส 1-4-35
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1 1-4-35
3128-8501โครงการ 0-4-44
3128-2112การสร้างและการพัฒนาหุ่นยนต์ 1-4-35
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา 1-4-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05
 รวม  12-32-24 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹--------- 1205-2301 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
644 
‹--------- 3128-1004 ---------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
‹--------- 3128-1004 ---------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
649 
 นายภาณุวัฒน์
646 
‹---------------------------- 3128-8501 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 3128-2003 ----------------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
522 
‹--------- 3000-1205 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
‹---------------------------- 3128-2112 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์
642 
 น.ส.เนตรนภา
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
 
 นายสมศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
‹---------------------------- 3128-2004 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 3128-2106 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์
641 
‹------------------------------------- 3128-2002 -------------------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)