คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายนิติพัทธ์ บัวเก่า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38 4
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35 5
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 2-3-35 5
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 2-3-35 5
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  23-18-26 42 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  7 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
642 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
641 
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
641 
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
641 
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
641 
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
626 
 นางพัชรา
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย
626 
 นางพัชรา ศิริรัตน์
626 
 นางพัชรา ศิริรัตน์
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า  นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
 
 นายนิติพัทธ์
649 
 นายภาณุวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
644 
 นายปรัชญาพล
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
644 
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
648 
 นายจักรกฤษ รอดสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
333 
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
513 
 นางมยุรา
642 
 นายนิติพัทธ์
644 
 นายปรัชญาพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)