คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทค11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายนิติพัทธ์ บัวเก่า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 2-3-35
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 2-3-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  23-18-26 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 3128-1002 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
641 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
‹---------------------------- 3128-2109 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
626 
 นางพัชรา
648 
‹--------- 3128-2005 ---------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
 
 นายนิติพัทธ์
649 
 นายภาณุวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
644 
 นายปรัชญาพล
644 
‹------------------ 3128-2103 ------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
648 
‹------------------ 3128-2005 ------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
513 
 นางมยุรา
642 
 นายนิติพัทธ์
644 
 นายปรัชญาพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)