คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวีระวัฒน์   สัตนาโค
ตำแหน่งครู 080-0062055
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-212
20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-28
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง2-3-35
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
ชก.13
662 
ชก.13
662 
ชก.13
662 
ชก.13
662 
ชก.11
662 
ชก.11
662 
ชก.11
662 
ชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
ชอ.21
662 
ชอ.21
662 
ชอ.21
662 
ชอ.21
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
ชก.15
662 
ชก.15
662 
ชก.15
662 
ชก.15
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.34
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.34
 
ชอ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.32
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.32
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.32
662 
2105-2121 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
3119-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท21
662 
3119-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท21
662 
3119-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท21
662 
3119-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท21
662 
3119-2104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)