คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทวีศักดิ์    คัมภ์บุญยอ
ตำแหน่งครู Tel.086-2291806
วุฒิการศึกษาคอ.ม.วิศกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-28
30105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-3-24
3119-2008ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง1-3-24
3119-9001ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่1-3-24
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹---------------------------- 3119-2002 ----------------------------›
สทท21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹---------------------------- 3119-2008 ----------------------------›
สทท21
667 
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
ชอ.34
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
มชก.13
667 
‹--------- 3119-9001 ---------›
สทท21
‹--------- 3000-2003 ---------›
สทท21
 
สทท21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
สทท21
667 
สทท21
667 
‹---------------------------- 30105-0002 ----------------------------›
มออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
มชก.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)