คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทท21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3119-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-3-24
3119-9001ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-24
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1-3-24
3119-2008ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง 1-3-24
3105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  14-18-19 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
658 
‹---------------------------- 3119-2009 ----------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
659 
‹------------------ 3105-9001 ------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
667 
‹---------------------------- 3119-2002 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
‹---------------------------- 3119-2008 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
‹---------------------------- 3119-1001 ----------------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
667 
‹--------- 3119-9001 ---------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
 
 นายทวีศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
667 
 นายทวีศักดิ์
667 
 นายทวีศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
661 
 นายวงศ์นิรัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)