คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทบ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30111-1002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสด 2-2-34
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30111-2004งานบํารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  23-16-29 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
‹------------------------------------- 30102-9002 -------------------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹---------------------------- 30111-2006 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
 นายทิชาชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
635 
‹---------------------------- 30111-1002 ----------------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายปรีดี ศรีนาม
 
 นายปรีดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
‹---------------------------- 30111-2004 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
431 
 น.ส.กอบกุล
629 
 นายสุชาติ
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)