คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เยาวรินทร์   ศรีอุทมาลย์
ตำแหน่งครู 095-6523573
วุฒิการศึกษาศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-312
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-39
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มชก.14,มชก.13
332 
สสท.21
332 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
สชก.12,สชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
มชก.12,มชก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มชถ.21,สชถ.21
332 
มชก.12,มชก.11
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชย.31
 
ชย.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
สชถ.21,มชถ.21
332 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
มฟก.25,สชช21
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
มชก.13,มชก.14
332 
มชก.13,มชก.14
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สสท.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)