คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชถ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรพงค์ รอบรู้
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 1-6-47
3108-2007สภาวะแวดล้อม 2-0-22
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 2-0-22
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม 0-4-44
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-0-22
3108-9001ผังเมือง 2-0-22
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง 2-0-22
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  26-16-32 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
‹------------------ 3108-2004 ------------------›
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
634 
‹---------------------------- 3108-2004 ----------------------------›
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 3000-1205 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
522 
 น.ส.ธมลวรรณ
‹--------- 3108-2103 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹--------- 3108-9002 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
634 
‹--------- 3108-9001 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
‹--------- 3108-2101 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
 
 นายวรพงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹--------- 3108-9003 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
638 
‹--------- 3108-2007 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹---------------------------- 3108-8502 ----------------------------›
 น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
‹--------- 3108-2102 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)