คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางเยาวรัตน์   คัมภ์บุญยอ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคม. หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-218
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-22
30000-1404แคลคูลัส 13-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชย.16,ชย.15
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชย.17,ชย.18
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชย.13,ชย.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.14,ชก.13
626 
สทค11,มทค11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.12,ชก.11
626 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
 
สชย.(ทวิภาคี)11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชบ11,ชช.11
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชย.111
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มทค11,สทค11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชย.12,ชย.11
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชย.19,ชย.110
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)