คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางเยาวรัตน์   คัมภ์บุญยอ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคม. หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-214
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-28
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
มชถ.11,สชถ.11
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชกว.11,ชกว.12
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชช.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชก.15
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
 
สชย.(ทวิภาคี)11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 30000-1403 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.14,ชย.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชธ.23
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.17,ชย.18
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)