คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางนิภาพรรณ   พิศอ่อน
ตำแหน่งครู Tel.089-7113276
วุฒิการศึกษากศ.บ.(ภาษาไทย) , กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-312
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-39
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
มฟก.12,มฟก.11
625 
มฟก.23,มฟก.24
625 
สชย.14,สชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มฟก.22,มฟก.21
625 
สชถ.11,มชถ.11
625 
สชย.11,สชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
มฟก.22,มฟก.21
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สชย.13,สชย.14
‹--------- 3000-2004 ---------›
มชถ.21
 
มชถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มฟก.23,มฟก.24
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สชย.12,สชย.11
625 
มฟก.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มฟก.25
625 
มฟก.12,มฟก.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)