คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
30001-1053กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22 2
30108-1002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ีองานสถาปัตยกรรม 1-3-24 4
30108-1003การสำรวจเพื่องานสถาปัตยกรรม 1-4-35 5
30108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-47 7
30108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22 2
30108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26 6
30108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22 2
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  14-23-23 38 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
322 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
322 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
634 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
634 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
634 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
634 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
634 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
634 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
322 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
625 
 นางนิภาพรรณ
634 
 นางสุชัญญ์ญา
634 
 นางสุชัญญ์ญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
 นายชยพล สีหานาม
638 
 นายชยพล สีหานาม
 นายวรพงศ์ รอบรู้  นายวรพงศ์ รอบรู้  นายวรพงศ์  นายชยพล สีหานาม  นายชยพล สีหานาม
 
 นายชยพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม  น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม  น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
633 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
633 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
633 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  นายวรพงศ์ รอบรู้  นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)