คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 1-4-35 5
30101-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 3
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 6
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47 7
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22 2
30108-2107ผังเมือง 2-0-22 2
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33 3
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  16-18-23 35 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางเยาวรัตน์
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์ สาอุด  นายสุนันท์ สาอุด
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
 นายชยพล สีหานาม
638 
 นายชยพล สีหานาม
 นายชยพล สีหานาม  นายชยพล สีหานาม
 
Home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายชยพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 นายวรพงศ์
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)