คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 1-4-35 5
30101-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 3
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 6
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47 7
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22 2
30108-1007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22 2
30108-2107ผังเมือง 2-0-22 2
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33 3
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  16-18-23 35 35
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางเยาวรัตน์
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์ สาอุด  นายสุนันท์ สาอุด
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
632 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
 นายอ.1 ชถ.
638 
 นายอ.1 ชถ.
 นายอ.1 ชถ.  นายอ.1 ชถ.
 
 นายอ.1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 นายวรพงศ์
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
639 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)