คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวนวินดาภา กองศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
30121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35
30121-2102เทคนิคงานโยธา 3-0-33
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
30121-2113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  21-16-28 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
 นายสมพาน ชิงชัย
 น.ส.นวินดาภา
723 
‹--------- 30121-2113 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
334 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
‹---------------------------- 30121-2005 ----------------------------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
‹--------- 30100-0101 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
 
 น.ส.นวินดาภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
334 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
513 
 นางมยุรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹------------------ 30121-2102 ------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
513 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)