คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทองดี   มะปะทัง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดพลานามัย
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-14
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-12
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-216
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.24,มฟก.23
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.24,มฟก.23
มทอ.11,มทบ.11,สทบ.11 มทอ.11,มทบ.11,สทบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชธ.21
413 
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชธ.21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21,มชธ.22
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21,มชธ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2000-1601 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค32,ชค31
2000-1601 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค32,ชค31
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชถ.21,มชถ.21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชถ.21,มชถ.21
ชย.27 ชย.27
 
ชย.27
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชส.22,สชส.21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชส.22,สชส.21
มออ.12,มออ.11 มออ.12,มออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.25,มชช21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.25,มชช21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชส.21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชส.21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.22,มฟก.21
3000-1604 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.22,มฟก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)