คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.นวินดาภา   กองศรี
ตำแหน่งครู Tel.093-5307190
วุฒิการศึกษาคอ.บ.;วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-22
20106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร0-12-412
20106-2111คณิตศาสตร์ช่างก่อสร้าง2-0-22
20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-22
20121-2009เทคนิคงานโยธา2-0-26
20121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-24
20121-2118แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างชั่วคราว2-0-26
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
‹--------- 20106-2111 ---------›
ชส.11,ชส.12
725 
‹--------- 20121-2009 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
‹---------------------------------------------- 20106-2001 ----------------------------------------------›
ชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20106-2001 ----------------------------›
ชส.21
‹--------- 20106-2001 ---------›
ชส.21
724 
‹--------- 20121-2118 ---------›
ชธ.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
‹--------- 20121-2009 ---------›
ชธ.15
723 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชส.12,ชส.11
723 
‹--------- 20121-2115 ---------›
ชธ.23
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชธ.12,สชธ.11
 
สชธ.11,สชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹--------- 20121-2115 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
727 
‹--------- 20121-2118 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
727 
‹--------- 20106-1004 ---------›
ชส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
‹--------- 20106-2115 ---------›
ชส.21
723 
‹--------- 20121-2118 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
724 
‹--------- 20121-2009 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)