คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางเดือนฉาย   ปัดสาแก้ว
ตำแหน่งครู Tel.087-4915364
วุฒิการศึกษาค.บ.(ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-318
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-36
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
มทบ.11
333 
มชธ.11,มชธ.12
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มฟก.23,มฟก.24
333 
สชย.11,สชย.12
333 
‹------------------ 30000-1207 ------------------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 2000-1202 ---------›
ชช.31
333 
มฟก.21,มฟก.22
333 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มออ.11,มออ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มบข.11,สบจ.11
333 
‹--------- 30000-1207 ---------›
สชย.12,สชย.11
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชย.28
 
ชย.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
สบจ.11,มบข.11
333 
มฟก.23,มฟก.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มชธ.12,มชธ.11
333 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มทบ.11
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มฟก.22,มฟก.21
333 
มออ.11,มออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)