คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสมพาน    ชิงชัย
ตำแหน่งครู Tel.089-9435481
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(โยธา)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง2-0-22
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
30121-2113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา2-0-22
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-318
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
สชธ.12,สชธ.11
723 
มชส.21
723 
‹--------- 30121-2113 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 3106-2003 ----------------------------------------------›
สชส.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------ 30121-0003 ------------------›
มชธ.12,มชธ.11
725 
‹--------- 20121-1005 ---------›
ชธ.23
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
 
ชธ.21,ชธ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
มชส.21
สชส.21
‹------------------------------------- 3106-2003 -------------------------------------›
สชส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3106-2003 ----------------------------›
มชส.21
‹--------- 3106-2003 ---------›
มชส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)