คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางมยุรา   โพธิญาณ์
ตำแหน่งครู โทร. 081-7497653
วุฒิการศึกษากศบ.ภาษาไทย , ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดภาษาไทย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-12
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-312
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-312
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มชย.25,มชก.23
513 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สฟก.15
513 
สชก.21,สชก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มทค21,มชส.21
513 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สฟก.13,สฟก.14
513 
มชย.24,มชย.23
513 
สฟก.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
สฟก.13,สฟก.14
513 
‹--------- 30000-1101 ---------›
มบจ.14,มบจ.13
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มชย.24,มชย.23
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชธ.11
 
มชธ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
มชส.21,มทค21
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
สชก.22,สชก.21
513 
สชธ.11,สชธ.12
513 
มบจ.14,มบจ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
มชย.25,มชก.23
513 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
513 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)