คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.น้ำฝน   ตั้งประเสริฐ
ตำแหน่งครู โทร.081-8721041
วุฒิการศึกษาศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-312
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-38
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-26
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
มชธ.12,มชธ.11
322 
‹--------- 2000-1302 ---------›
ชสท33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
มทอ.11
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สทบ.11,มทบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สชย.13,สชย.14
322 
ชถ.31
322 
มชธ.12,มชธ.11
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
มชธ.11,มชธ.12
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชถ.11
 
มชถ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
มทอ.11
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สชย.13,สชย.14
322 
‹--------- 2000-1302 ---------›
ชถ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
ชสท33
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
สทบ.11,มทบ.11
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)