คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวนวินดาภา กองศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 4
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23 3
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
30121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35 5
30121-2102เทคนิคงานโยธา 3-0-33 3
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
30121-2113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22 2
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  21-16-28 38 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย  น.ส.นวินดาภา
723 
 นายสมพาน ชิงชัย
723 
 นายสมพาน ชิงชัย
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ  น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ  น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ  น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ  น.ส.นฤมล
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี
 
Home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.นวินดาภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
513 
 นางมยุรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)