คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวนวินดาภา กองศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 3
30121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา 1-4-35 5
30121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 1-4-35 5
30121-2109วัสดุงานทางและการทดสอบ 1-4-35 5
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  16-16-23 33 33
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
721 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
721 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
721 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
721 
 น.ส.กาญจนา
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
726 
 นายประสิทธิ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักรพันธ์ เหง่าขัวเรียง  นายจักรพันธ์ เหง่าขัวเรียง  นายจักรพันธ์ เหง่าขัวเรียง  นายจักรพันธ์ เหง่าขัวเรียง  นายจักรพันธ์  น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี
 
 น.ส.นวินดาภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
648 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
648 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
648 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
648 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
 นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์ สาอุด  นายสุนันท์ สาอุด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)