คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชธ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34 4
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33 3
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 3
3121-8501โครงการ 0-4-44 4
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35 5
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  12-11-18 24 24
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
 นายทองดี มะปะทัง
413 
 นายทองดี มะปะทัง
727 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
727 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
727 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
727 
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท  นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
 
 นายอภิสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
722 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
722 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
722 
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
722 
 น.ส.กาญจนา
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)