คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชธ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3121-8501โครงการ 0-4-44
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-11-18 24
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
727 
‹--------- 3121-8501 ---------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
727 
‹--------- 3121-8501 ---------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
 
 นายอภิสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 3109-2005 ----------------------------›
 น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
722 
 น.ส.กาญจนา
726 
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
 นายสมพาน ชิงชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)