คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36
3106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี 1-4-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  16-15-22 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹------------------------------------- 3106-2108 -------------------------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
‹------------------ 3121-2107 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
723 
‹--------- 3106-2006 ---------›
 นายสรวิชญ บัวสี
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
 
 นายคมสิงห์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
 นายสมพาน
‹------------------------------------- 3106-2003 -------------------------------------›
 นายสมพาน ชิงชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3106-2008 ------------------›
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
620 
 น.ส.คมขำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)