คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอดุลย์   กัลยาแก้ว
ตำแหน่งครู Tel.086-4582581
วุฒิการศึกษาศศ.บ.(บริหารการศึกษา) , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
30105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-310
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3105-8501โครงการ 0-4-44
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
666 
‹---------------------------- 30105-0002 ----------------------------›
มออ.12
666 
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
สออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
666 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สออ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
666 
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
สออ.23
‹--------- 3000-2003 ---------›
สออ.21
 
สออ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
666 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สออ.11
666 
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
ชอ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
666 
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
สออ.11
666 
สออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)