คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคำปัน   สิงห์ปั้น
ตำแหน่งครู Tel.083-1468151
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค2-3-310
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
สออ.12
669 
สออ.12
669 
สออ.12
669 
สออ.12
669 
สออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
สออ.11
669 
สออ.11
669 
สออ.11
669 
สออ.11
669 
สออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
มออ.12
669 
มออ.12
669 
มออ.12
669 
มออ.12
669 
มออ.12
สออ.13 สออ.13
 
สออ.13
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
มออ.11
669 
มออ.11
669 
มออ.11
669 
มออ.11
669 
มออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
ชอ.21
669 
ชอ.21
669 
ชอ.21
669 
ชอ.21
669 
ชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)