คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.13
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-2005ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-3-35
30105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  21-20-27 42
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
 น.ส.วันวิสาข์
653 
‹------------------ 30105-2103 ------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
653 
 นายอภิเดช
513 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
658 
‹---------------------------- 30105-2007 ----------------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
658 
 นายประเสริฐ
652 
‹------------------------------------- 30105-2005 -------------------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
664 
‹---------------------------- 30105-2002 ----------------------------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์
653 
 นายอภิเดช
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
 
 นายคำปัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
513 
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์
653 
‹------------------------------------- 30105-2101 -------------------------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
 ดร.วัฒนา
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
654 
‹------------------------------------- 30105-2001 -------------------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)