คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สออ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-2104เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-2-34
3105-8501โครงการ 0-4-44
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ 2-2-34
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส 1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-25-30 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
652 
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
652 
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
663 
‹--------- 3105-2003 ---------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
‹---------------------------- 3105-2104 ----------------------------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
629 
 นายสุชาติ
658 
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
657 
‹---------------------------- 3105-2009 ----------------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
657 
 นายวัลลภ
663 
 น.ส.เบ็ญจพร
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
 
 นายอดุลย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
658 
‹------------------ 3105-2117 ------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
653 
‹---------------------------- 3105-2106 ----------------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)