คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุทธวิทย์   วงศ์พรหมเมฆ
ตำแหน่งครู Tel.099-8489199
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(ไฟฟ้าสื่อสาร) , ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-24
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-310
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-312
3119-2009ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย1-3-24
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 3119-2009 ----------------------------›
สทท21
658 
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
สออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
มออ.21
658 
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
สออ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
ชอ.22
‹--------- 3000-2003 ---------›
สออ.23
 
สออ.23
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 3105-2105 ----------------------------›
มออ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
‹---------------------------- 30105-2006 ----------------------------›
สออ.12
658 
สออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)