คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สฟก.(ทวิภาคี)11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  24-16-29 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2007 ----------------------------›
 นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา
 นายวชิราวัฒน์
629 
 นายสุชาติ
333 
‹------------------ 30000-1207 ------------------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2006 ----------------------------›
 นายภาคิน ภูมิชัย
 นายภาคิน
‹------------------------------------- 30104-1003 -------------------------------------›
 นายสันติ ศรีตระกูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
627 
 ดร.วัฒนา
 น.ส.สุทธิกานต์
‹--------- 30104-2005 ---------›
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
 
 นายวัชระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2004 ----------------------------›
 นายนรินทร์ สิงห์สกุล
 นายนรินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)