คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ศิรินาถ   วิเศียรศาสตร์
ตำแหน่งครู Tel.0828137979
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า,ป.โท ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า2-3-325
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-1001 ----------------------------›
สฟก.12
สฟก.12
‹------------------------------------- 30104-1001 -------------------------------------›
สฟก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30104-1001 -------------------------------------›
สฟก.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-2003 ---------›
มฟก.22
 
มฟก.22
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-1001 ----------------------------›
สฟก.15
สฟก.15
‹------------------------------------- 30104-2103 -------------------------------------›
มฟก.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-1001 ----------------------------›
สฟก.13
สฟก.13
‹------------------ 3104-2202 ------------------›
สฟก.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)